Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Naše poradenské centrum na základe akreditácie poskytuje špecializované sociálne poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti a osoby zažívajúce domáce násilie.

Sme organizačnou zložkou Centra sociálnych služieb ANIMA.

poskytujeme
bezplatne

krízové strániace poradenstvo

Cieľom krízového strániaceho poradenstva je pomoc ženám a deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii násilia prostredníctvom posilnenia na zvládanie situácie tým, že stojíme na strane ženy a detí.

právne poradenstvo

Poskytovanie právnej služby a právnej pomoci vo všetkých oblastiach súvisiacich s potrebami klientky.

psychologickú pomoc

V poradenskom centre pracuje psychológ, ktorý pomáha klientkám a ich deťom zvládať prežitú traumu, budovať stratené sebavedomie, učiť klientky viesť samostatný život bez násilia.

podporné skupiny

Pravidelné stretávanie sa žien a detí, ktoré zažívali alebo zažívajú násilie s cieľom vzájomnej pomoci, podpory a posilnenia. Súčasťou stretnutí je aj prísun informácií o probléme.

sprievod

V prípade potreby zabezpečíme sprievod klientky na súdy, k lekárovi a iné pre ňu potrebné inštitúcie.

pomoc pri spracovaní žiadostí

Poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, spisovaní a podávaní písomných podaní, pri písomnej komunikácii v úradnom styku.

sprostredkovanie ubytovania na určitú dobu

Súčasťou Centra sociálnych služieb Anima je aj Zariadenie núdzového bývania s kapacitou 6 miest. Táto služba je poskytovaná za úhradu, je spoplatnená podľa cenníka a v súlade so zmluvou o poskytovaní služieba ubytovaní. V prípade potreby vieme sprostredkovať ubytovanie v inom - podobnom zariadení.

preventívne aktivity

Besedy so študentmi a žiakmi vysokých, stredných a základných škôl na tému domáce násilie, agresivita v rodine, možnosť ochrany. Stretnutia prebiehajú v školskom prostredí s využitím zážitkových, diskusných a iných techník. Besedy na danú tému môžu byť určené aj pre širšiu verejnosť.