Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

O Projekte

Volajte:
+421 905 941 080

Opis projektu

Predmetom projektu je oblasť domáceho a rodovo podmieneného násilia s cieľom zníženia rodovo podmieneného násilia. Tu nájdete projektovú zmluvu na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Centrum sociálnych služieb ANIMA malo prostredníctvom tohto projektu záujem rozšíriť ponuku svojich sociálnych služieb o špecializované sociálne poradenstvo pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti. Nadväzuje tak na už poskytované služby pre ženy a deti v krízovom stredisku „Pálkovo centrum“ a zariadení núdzového bývania.

Fázy realizácie projektu

Realizácia projektu pozostáva z troch fáz. Prvá fáza zahŕňala samotné vybudovanie poradenského centra. Rekonštrukciou boli vybudované dve miestnosti, z ktorých jedna slúži ako kancelária na individuálne a skupinové poradenstvo, druhá ako spoločenská miestnosť spojená s herňou pre deti, ktoré prídu spolu s matkou. Vybudovaná bola aj toaleta spojená so sprchovacím kútom. Druhá fáza predstavovala vzdelávanie pracovníčok poradne v spolupráci a pod dohľadom odborného garanta, ktorý je zároveň partnerom projektu. Tretia fáza projektu predstavuje vykonávanie práce samotného poradenského centra: poskytovanie špecializovaného poradenstva, vyhľadávacie činnosti a prevencia domáceho násilia, sieťovanie subjektov s cieľom spolupráce všetkých zainteresovaných inštitúcii v oblasti domáceho násilia.

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo vybudovať nové služby určené špecificky pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti.

Výstupy projektu

V rámci realizácie projektu sa podarilo zrekonštruovať nevyužívané priestory budovy v Liptovskom Mikuláši a sprevádzkovať tak novovytvorené poradenské centrum určené špecificky pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti. Zmluva o dielo na Stavebné úpravy pre Poradňu pre obede domáceho násilia. V poradenskom centre sa zamestnali dve pracovníčky – sociálna pracovníčka a psychologička. Získali akreditáciu poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, absolvovali 216 hodín teoretického aj praktického vzdelávania zameraného na získanie zručností pri práci s klientkami poradenského centra. Príprava na získanie akreditácie a vzdelávanie pracovníčok poradenského centra boli realizované v spolupráci s odborníčkami z MyMamy o. z., ktoré je zároveň partnerskou organizáciou projektu.

Poradenské centrum začalo svoje služby poskytovať od 01.04.2016 a ku dňu 30.04.2017, ktorý je dňom ukončenia projektu, evidovalo 64 klientok, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo. Počet klientok naďalej stúpa.

Počas realizácie projektu sa podarilo vytvoriť tím multiinštitucionálnej spolupráce, v ktorom sú zastúpené rôzne profesie a organizácie. Je tak zabezpečená distribúcia klientok do poradenského centra a prínosom stretnutí bola možnosť výmeny informácií a tiež scitlivenie odborníkov z rôznych oblastí v problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Podstatnou súčasťou činností pracovníčok poradenského centra boli aj preventívne aktivity k danej problematike. Vypracovali ponukové listy pre základné a stredné školy, uskutočnili osobné stretnutia s výchovnými poradcami škôl. Na základe týchto aktivít zrealizovali niekoľko stretnutí so žiakmi a študentami a dohodli spoluprácu so školami aj v nasledujúcom školskom roku.