Poradenské centrum LM Poradenské centrum
pre ženy ohrozené násilím
a prežívajúce násilie a ich deti

Sieťovacie stretnutia

Volajte:
+421 905 941 080

Pracovníčky poradenského centra realizovali niekoľko osobných stretnutí priamo v poradenskom centre alebo v teréne s výchovnými poradcami škôl, s pracovníkmi obecných úradov, mestských úradov, komunitných centier, odd. SPODaSK UPSVaR a iných inštitúcií, na ktorých preberali možnosti spolupráce a pomoci dotknutým ženám. Vďaka sieťovacím stretnutiam ľudí pracujúcich v oblasti RPN, ktoré boli zamerané na podporu vytvárania sietí spolupracujúcich organizácií v oblasti násilia páchaného na ženách a diskusiu k možnosti vytvorenia krízového intervenčného tímu na území mesta Liptovský Mikuláš sa podarilo vytvoriť tím multiinštitucionálnej spolupráce, v ktorom sú zastúpené rôzne profesie a organizácie.